تبلیغات
Web Legion's S.H.Hosseini - سی دی نامردمی ها

Web Legion's S.H.Hosseini - سی دی نامردمی ها

سی دی نامردمی ها
سی,دی,نامردمی,

جستجوگر سایت

سی دی نامردمی ها

شاگرد:من به تلاش خود ادامه می دهم،اماگاهی بسیار غمگین می شوم از این همه نامردمیهاونامردیها!

من وقتی الان این جمله را نگاه می کنم،می بینم دیدگاهم کاملاً تغییر کرده است .چون این جمله درست نیست! و وقتی انسان خودش مقصر باشد،ازنامردمی ونامردی گله می کند.چشم همه چیزرا می بینداما خودش را نمی بیندمگراینکه مقابل آینه قراربگیرد.ماهم همین طورهستیم . به قول قدیمی ها مااگرکلاه خودرا قاضی کنیم وخودمان رابه عنوان شخص ثالث نظاره گر باشیم وببینیم چه کردیم وچه می کنیم ،می فهمیم که باعث 90درصد ازمشکلات خودمان هستیم ومرکزنامردمیها خودمان هستیم واکثراً خودمان باعث این مسائل هستیم. نفس انسان برخودش کاملاًبصیراست وخودش راکاملاًمی شناسد ولی همیشه درحال یک گریزگاه است .یعنی همین جمله که من در سال 75 به استادم گفتم: من به تلاش خود ادامه .....در شرایطی قرارگرفته که روزی دو سه پاکت سیگار می کشد،روزی شش هفت گرم تریاک می خورد،شب هم عرق می خورد وخیلی مطالب دیگر؛ حالا نشسته برمسند قضاوت وهمهء مردم را قضاوت می کندکه نامرد هستندو... ممکن است تلاش هم بکند وزحمت هم بکشد اما اگر درست انجام می داد به این نقطه نمی رسید. ما یک کارهایی باید انجام بدهیم، من  اسم دروس جهان بینی را مثلثات گذاشته ام . چون در تمام قسمت ها هر چیزی را به مثلث تشبیه می کند و رکن اصلی هر چیزی مثلث است. مثلاًپدر ،پسر وروح القدس که سه تا هست ، ظلمات ثلاثه ،یا شما به دنبال سایه ای می روید که سه شاخه دارد(منظورمادیّات است) و.... پس خیلی جاها ما به مثلث برمی خوریم وباید این مثلث کامل شود. واین درهستی یکی از ارکان اصلی است. قوانین هستی هم همین طور است. مثلاً سرعت ماشین یک چیز است،زمانی که طی می کندیک چیز  است وبرحسب سرعت وزمان یک مسافت طی می شود.باز هم می شود مثلث. یا فرضیهء نسبیّت انیشتین (E=mc2)که سه قسمت است .پس درتمام سطوح این را داریم. زندگی هم همین طوراست؛پدر،مادر،فرزند. ماباید در تمام سطوح زندگی این مثلث را کامل ترسیم کنیم .یا به قول امین در دانایی موثر سه ضلع مثلث باید با هم هماهنگ باشند. اگر مثلث زندگی را حتی یک ضلعش را کامل نکنیم به مشکل برمی خوریم . حالا چند مثال می زنم که قبلاً در موردش صحبت کرده ایم ؛ می خواهید یک سخن بگویید،ازیک نفر یک درخواست دارید یا یک خبر بدی را می خواهید بدهید ،طرف هنوز وارد نشده وکفش خود را درنیاورده ،می گوید پسر دایی ات مرد!یک شوک به او می دهد. بگذارید از راه برسد،کمی بگذرد،مقدمه چینی کنید وبعدبگویید. یاشخص می خواهد برود دستشویی وشماجلوی او را می گیرید ومی گویید فلان موضوع را توضیح بده! باید شرایط را درنظر بگیرید. ویا خیلی مثال های دیگر . پس سخن گفتن یادرخواست کردن یک مثلث است .1-کلام باید مناسب باشد در هر موضوع 2-در زمان مناسب به کار ببرید.چرا؟ چون انسان ها در زمان های مختلف اخلاق های گوناگون دارند. مثلاً برخی صبح که از خواب بلند می شوند تا دو ساعت اخلاق خوبی ندارندو... 3- درمکان مناسب باید باشد. مثلاً شخص می خواهد سوار هواپیما شود یا یک قرار مهم دارد یا.... شما درخواست خود را مطرح می کنید و نتیجهء بالعکس می گیرید. پس مثلث باید کامل باشد. حالا برمی گردیم روی همان موضوع نامردمی ها ؛که مسائل را مطرح می کنیم . آیا شخص در وضعیت مناسبی هست؟! آیا متلثات زندگی خودش را خوب ترسیم کرده یا خیر؟ ! شما اگر کلام نا مناسب را در زمان نامناسب به کار ببرید وحرف شما هم نامناسب باشد، شما خودتان این را کاشته اید! دیگر چه انتظاری دارید؟ تو حنظل کاشته ای! میوهء تلخی است،حالا انتظار داری میوهء شیرین وگلابی و... برداشت کنی! من کلی تخلف کرده ام،کلی کارها که نبایدمی کردم را انجام داده ام همهء اینها را خودم کاشته ام، حالا از نامردمی ها گلایه می کنم . حتی در مصرف مواد مخدر هم این مثلث صادق است . نمی خواهم از اعتیاد طرفداری کنم ولی داریم مقایسه می کنیم ؛ فردی هست که مواد مناسب مصرف می کند ومقدار مناسب و در زمان مناسب استفاده می کند، مثل مصرف کنندگان تریاک در سابق( گذشته) . هم کارشان را می کردند و هم مقدار معینی مصرف می کردند، مکانش هم خانهء خودش بود. حالا در زمان ما ؛ مادهء نامناسب ، چون اگر تریاک را 50 سال هم می کشیدند، خل وچل نمی شدند، درسته که معتاد می شد،اما دیوانه نمی شد. الان شیشه مصرف می کندو ذره ذره با توّهم دیوانه می شود. زمانی هم که مصرف می کنند نامناسب است ( صبح تا شب یا شب تا صبح) مقدارش هم نامناسب است دائماً در حال مصرف ،خوب این یک فاجعه است .  بگیریم کسانی هم هستند که اصلاً معیاری ندارند و همهء مواد را باهم مصرف می کنند. بعد دچار افسردگی می شود و قرص هم مصرف می کند مواد نامناسب و شرایط نامناسب و زمان هم نامناسب و نتیجه اش هم معلوم است. کسی که از موادمناسب استفاده می کند بعد از 15 یا20 سال خراب می شود ولی کسی که نامناسب استفاده می کند سریع دچار شرایط بحرانی می شود. مشکل اینجاست که ما دائماً دنبال مقصر می گردیم . حالا در درمان هم باید این رابطه را پیدا کنیم،اگر پیدانکنیم به درمان نمی رسیم . ماباید داروی مناسب پیدا کنیم . درمان اعتیاد تا جایی که من اطلاع دارم در سراسر دنیا سه دارو دارد.1-متادون 2- بوپروفنین یا B2 و 3- شربت اپیوم تینکچر

اینها داروهای استاندارد هستند. اما داروی دیازپام برای درمان اعتیاد نیست یا کلونازپام ،ترامادول،کپسول های گیاهی و... یک نفر آمد نزد من که از پزشکی هم آگاهی داشت .گفت من از این کپسول ها ی گیاهی استفاده می کنم . من هم گفتم یکی به من بده ، گرفتم وخالی کردم کف دستم. گفتم ، ببین این که فکر می کنی گیاهی است، چه چیزهایی دارد؟ این قرمزی ها روکش های قرص است که پودر شده و چند مدل قرص های دیگر که بافلفل قاطی کرده اند. متاسفانه تبلیغات ماهواره ای هم که  فاجعه اند! این داروها کلیّه را از کار می اندازدوبسیاری مشکلات دیگر هم بوجود می آورند. این داروی نامناسب است. حالا اگر داروی مناسب را پیدا کردیم،بایدمقدار آن  هم مناسب باشد،روزی 60 سی سی متادون آیا درست است؟ پس مقدار هم مهم است باید میزان دارو حتماً مناسب باشد.5 سی سی و6سی سی و... ! باید زمان آن هم مناسب باشد. همه اینها می شود مثلث. یعنی اینجا مثلث کامل است؛داروی مناسب،مقدارمناسب،زمان مناسب . واگر یکی از اضلاع یا همهء آنها نامناسب باشد،فاجعه است وما به نتیجه مطلوب نمی رسیم .

چون دفعهءقبل درمورد تولید واقتصاد و... صحبت کردم،موضوع تولید مناسب که چه چیزی تولید کنیم ،چقدر تولیدکنیم وکجا تولید کنیم باید تعیین شود. کاری که در آن زمان من انجام داده بودم وگفته بودم بسیار غمگین می شوم از نامردی هاو... من خودم را مثال می زنم، چون آن زمان اینها را نمی دانستم . من می خواستم موسسه ای ایجاد کنم برای تولیدچشم های الکترونیک ، این کار درتهران دریک ساختمان 100 متری قابل اجراست ،ولی من رفتم ایرانشهر زاهدان ،یعنی تقریباً1800 کیلومتر راه !آن موقع خیلی هم خوشحال بودم ولی الان که نگاه می کنم،همهء این تصمیم ها غلط بوده است .این نمونه های عینی را می گویم که خودمان ،خودمان را نقدکنیم .مثل این است که وقتی مرکز پسته دررفسنجان است،شما کارخانهء پسته پاک کنی را در یزد ایجادکنید یا در شمال! اینها تصمیمات اشتباه است . در زندگی هم وقتی فکر کنید می بینید باید مثلثات  زیادی را ترسیم کنید. تمام کارهایی که ما انجام می دهیم باید بر مبنای تفکر و تعقل باشد در غیر این صورت هر کاری انجام دهیم به مشکل بر می خوریم . وقتی به مشکل برخوردیم ،دیگران را مورد نقد وانتقاد قرار می دهیم . یک جملهءزیبا از حضرت مسیح که بارها گفته ام:چگونه است که یک خار کوچک را در چشم انسانها می بینی و یک چوب بزرگ را درچشم خودت نمی بینی ؟!منظورم این بود که از چرخ و فلک شکایت نکنیم . اگردستم رسد برچرخ گردون//از آن پرسم که این چند است وآن چون//یکی را می دهی صدنازو نعمت//یکی رانان جو،آغشته در خون .

شاعر نمی دانست که همهء اینها درپی یک حکمت الهی نهاده شده است و جالب این است که همهء انسانهادر تعیین این سرنوشت وحکمت نقش  داشته اند . چون زندگی را که از تولد به بعد نگاه می کنیم به چنین نتیجه ای می رسیم .اگر به پیمان الست نگاه کنیم ،می فهمیم که دلیل اینکه نان جو آغشته درخون باید بخورد،چیست! چون خود ما این جایگاه را بوجود می آوریم . پس از روزگار و نامردمی ها و حکومت و... شکایت کردن بی فایده است . باید به خودمان نگاه کنیم ،این قدر صورت حق به جانب نگیریم . تلاش می کنید، قبول است ، اما درست نیست! برای گذاشتن لقمه در دهان ،دستت را دور کله ات می چرخانی ! این تلاش بی فایده است . مثال آب در هاون کوبیدن است .آیا تلاش در راستای هدف ما هست؟ آیابه کار ما ارتباط دارد؟ آیا راه دیگری وجود ندارد؟ مثل آن شخصی که در طبقه دوم ساختمان، تعویض روغنی بازکرده بود! ممکن است خیلی هم کار وتلاش کند.مهم نیست چقدر زحمت می کشیم، مهم این است که در جهت باشیم . مهم این است که مثلثات زندگی را بتوانیم به اشکال مختلف ترسیم کنیم . در کنگره هزاران مثلث داریم در تمام قسمت های زندگی هست . و باید خودمان را بازنگری کنیم در مورد این مطالب . اگر روزی به این نقطه برسیم که از آن دیدگاه طلب کارانه که همهء مشکلات را گردن دیگران می اندازیم خلاص بشویم ، خیلی خوب است .  

خانمی آمده پیش من که پسرم شیشه ای است و گله و شکایت و... چرا شما کاری نمی کنید! از من هم طلب کار است. گفتم شما خودت این بچه را به دنیا آورده ای،بزرگ کرده ای،تحویل جامعه داده ای ،پرورش شما این قدر خوب بوده که شیشه ای شده ! حالا آمدی از من طلبکاری و می خواهی ظرف یک هفته خوبش کنم! هنوزمتوجه نیست که طلبکار نباید باشد. یا وارد کنگره شدی،سرویس مجانی می گیری،همه به تو خدمت می کنند و... حالا طلبکارم هستی! چرا مرزبان با من بلند صحبت کرد یا... خودت را نگاه کن که چه کارهایی می کنی،حالا از راهنما یا مرزبان ایراد می گیری؟! این بیدارشدن وهوشیارشدن ،مهم است. 20سال مواد مصرف کردی وبه نتیجه نرسیدی،حالا اینجا ما داریم درمانت می کنیم . باید شکرگزار باشی. ریشه ء نامردمی ها و نامردی ها خودمان هستیم پس این نکته بسیار مهمی است . اگر کاری می کنید باید صاحب کار مناسبی داشته باشید،کار مناسبی داشته باشیدوخودتان هم آدم مناسبی باشید. اگر آدم نامناسبی باشید و صاحب کار  و کار مناسب باشند،به بحران می خورید،کارفرما تو را پذیرفته وبه تو کار داده است ،پس باید به آن احترام بگذاری ،طلب کارم هستی؟! من آن زمانی که این مطالب را می گفتم ، امین دبیرستان می رفت ،  با پدریکی از بچه ها قرار گذاشته بودیم که یک روز من بچه ها را ببرم مدرسه ویک روز آن! آن بنده خدا هر روز به موقع می آمدوکارش را انجام می دادولی من صبح به خاطر مصرف مواد نمی توانستم از خواب بلند شوم .وهر روز بهانه می آوردم که من امروز را نمی توانم بروم شما برو. حالا جالب اینجاست که مقصر من بودم وهمهء کوتاهی از من بود،ولی به آن بنده خدا فحش می دادم و طلبکار هم بودم و... این دیدگاهی است که اکثر ما داریم . این دیدگاه ماست که می رویم به طبیعت برای گردش و زباله می ریزیم و بعد می گوییم ما ازنوادگان کوروش هستیم . زمان کوروش ،خاک را مقدس می شمردند.آب و آتش و جنگل را مقدس می دانستند برای اینکه تخریبش نکنند وآن را آلوده نکنندو... در 2500 سال قبل آقایی بود بنام کوروش این چه ربطی به شما دارد؟! 1400سال پیش فردی بودبه نام رسول خدا، چه ارتباطی با شما دارد؟! و... وقتی به ما ربط دارد که ما پا جای پای آنها بگذاریم . هرچه آنها گفتند،باید عمل کنم وفقط به شعارنیست! اگرمن می گویم نسل کوروش هستم باید کارهایی که آنها می کردند،انجام دهم.گویند؛پدرتو بودفاضل، از فضل پدر تو را چه حاصلباز هم باید خودمان را نگاه کنیم . نسبت به فرهنگهای دیگر،ما دانشمندان زیادی داریم،حالابه خاطر مولانا دعوا می کنیم ، ترکان عثمانی(ترکیه) می گویند:مال ماست! افغانستان می گوید؛ مال ماست!ماهم می گوئیم؛مال ماست و دعوای جدی هم هست! فقط این نیست ،سرابن سینا،ابوریحان بیرونی و.... این دعواها هست اینها میراث هستند ولی مهم این است که آیا به حرف های آنان گوش کردیم،عمل کردیم. از بیرون نگاه می کنیم یک سری بدان را می بینیم ویک سری خوبان،بدان از ما نیستندو خوبان از ما هستند، خودمان چه؟! باز هم تکرار می کنم و به نظر خودم این یک اشتباه است که ؛بسیار غمگین می شوم از نامردی ها .... استاد در اینجا می بیند که شاگردش کمی پنج کار می کند!(این یک اصطلاح است در قدیم موتور ماشین ها 6سیلندر بود،وقتی یکی از سیلندرهاخراب می شد وماشین با5 سیلندر خودکارمی کرد،اما قدرت وکارآیی لازم را نداشت، می گفتند ماشین پنج کار می کند. )استاد کوتاه می آید و می گوید:

استاد: بحری است بیکران ، غمی است بی پایان ،شادی ها لحظه ای هست کوتاه و گذرا . دردهای مختلف وگوناگونی آنها حکایت از دانش هایی است کشف نشده.به طور کلی زندگی دریای بیکرانی است . غمی است بی پایان و شادی ها زود گذرند و این قسمت مهم است و پاسخ استاد بسیار خردمندانه بود. اگر دردهای ما زیادند و متفاوت؛ به خاطر این است که خیلی چیزها را نمی دانیم و پیدا نکردیم . مثل همان چشم که همه چیز را می بیند به جز خودش ، این دانش های کشف نشده ،مربوط به زندگی روزمره هم هست ، برای درمان اعتیاد هم هست،درمان انواع بیماریهایی که نمی دانیم هم هست. ما آنهارا نمی دانیم؛نیستندبرای اینکه ما به وجود آنها پی نبردیم .ما به وجودمشکلات خود پی نبرده ایم.و جای دیگری دنبال آنها می گردیم ،در صورتی که مشکل خودما هستیم.امابرای ساخته شدن باید بیاموزیم تا درجه ای که ممکن است وبدون هیچ خوفی جلو برویم .ما درکنگره 60 تا جایی که امکان پذیر است در حال آموزش هستیم و می آموزیم . سرانه مطالعه در کشور ما خیلی کم است اما در کنگره بسیار زیاد است. ما احتیاج داریم که در مورد این مطالب گفتگو کنیم ،بازنگری کنیم و بدون ترس جلو برویم . باید بدانیم که سختی ها هست اما با ساخته شدن سنگها را می شکافیم . تو در مکانی بودی و اکنون باید به جایگاه خود نظر بیندازی .هرکسی باید جایگاه قبلی و فعلی خود را ببیند. جایگاه انسان همان فردوس برین است . از نقاط مختلف گذشتی و باید جهشی بیابی و مانند پرندگان سبک به آشیانه های سماوی نزدیک شوی ،پایدار و مطمئن پیش بروی.فراز و نشیب ها از پیمان الست شروع می شود تا روزی که برگردیم به نقطه ای که انشعاب یافته ایم .تو را چون گنجشکی که اسیرپرنده ای بسیار بزرگ بوده ای و یا تو را چون گنجشکی که اسیر پرنده ای چون زاغ باشد ، می دانند . دل به آسمان وامید به الله بدار.  ما با همهء آنچه در وجود شما می گذرد،آگاهیم . حرکت با شما و قوّت بلا شرط ازما .کلمات را با معنای حقیقی خوددریافت بدارید و بر صفحهء جان بنشانید تادر هر پرواز باشما همسفرباشد،آنگاه خواهیددید که جان با عقل حقیقی خواهدشد.همین قسمت آخر را می گویم: جفت همیشه به مفهوم مذکر و مونث یا زوج نیست ، جان با عقل می تواند جفت شود مثلاً وقتی می گوید ما شما را از نفس واحده آفریده ایم و از آن جفتش را خلق کردیم یک برداشت این است که آدم وقتی خلق شد از پهلویش حوا را آفرید . ویک مفهوم اینجاست که نفس واحده آفریده شد و از آن جفتش درآمد. یعنی جسم خلق شد. نفس آنچه که تعیین موجودیت می کند و جفت نفس به وجود آمد که همان کالبد است . فرصت نشد که همهءاینها را توضیح دهم .

مسافرامیررضایی

[ شنبه 2 اردیبهشت 1396 ] [ 10:27 ق.ظ ] [ امیر رضایی ] [ نظرات () ]

نظرات این مطلب

یکشنبه 15 مرداد 1396 09:18 ق.ظ
Usually I do not read article on blogs, but I would like to say
that this write-up very compelled me to check out and do so!

Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آخرین مطالب